Projectnaam

Toegang sociaal domein

Portefeuillehouder

College van B&W

Rapportagedatum

1 juli 2019

Basisinformatie Project

Het verbindend kader sociaal domein is een ambitiedocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we samen met uw raad en maatschappelijke partners de komende jaren gaan zetten in het sociaal domein om de transformatie succesvol te maken. Dat doen we inhoudelijk aan de hand van de thema’s Preventie, Toegang, Maatwerk en Monitoring.
Na de transitiefase (implementatie wettelijke taken in het sociale domein vanaf 1 januari 2015), zetten we onze energie verder in op de transformatie:

 • We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en investeren in preventie, zodat zorg en ondersteuning niet nodig is dan wel lichtere vormen van zorg en ondersteuning toereikend zijn (Preventie);
 • We zorgen ervoor dat onze toegangen tot zorg en ondersteuning (jeugd, zorg, beschermd wonen, inkomen en werk) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon (Toegang);
 • We verkleinen het beroep dat wordt gedaan op individuele voorzieningen door voorliggende cq collectieve vormen van zorg en ondersteuning te creëren en vormen van werkend leren (Maatwerk);
 • We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer (Monitoring);

Hiermee zorgen we ervoor dat passende ondersteuning van onze inwoners ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar is.  

Deze kwartaalrapportage gaat verder in op het thema Toegang, dat aangemerkt is als  groot project vallend onder de leidraad grote projecten.

Voor de realisatie van het thema Toegang (“1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon”) hebben we te maken met de volgende gemeentelijke loketten:

 • Sociale teams voor maatschappelijke ondersteuning en multiproblem;
 • Gezinscoaches voor jeugdzorg;
 • Deventer Werktalent (Konnected) voor participatie;
 • Jongerenloket voor werk en onderwijs;
 • Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid;
 • Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid;
 • Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening;
 • Bijzonder Zorgteam.

Toegang vanuit de inwoner gezien is: Waar kan ik terecht met mijn vraag of zorgen? Hoe kan ik zaken regelen (ondersteuning, hulp, geld) of zelf regelen via buurthulp of vrijwilligers? Zoals hierboven aangegeven zijn er diverse plekken waar bewoners terecht kunnen en waar wordt bepaald of een inwoner recht heeft op voorzieningen/hulp/ (financiële) ondersteuning/beschermd wonen. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de huisartsen.
Het organiseren van de toegang wordt in de aanbestedingswetgeving beschouwd als een overheidsopdracht waarbij zich het vraagstuk voordoet of op dit moment de toegang wel rechtmatig georganiseerd is. We geven thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie om tot de organisatie van de toegang voor de jeugdzorg (gezinscoaches), Wmo (sociale teams), beschermd wonen (regionale toegang beschermd wonen waarbij Deventer de centrumgemeente is voor Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen) te komen. Enerzijds zijn we op zoek naar een organisatievorm waarmee invulling kan worden gegeven vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon en waarmee een efficiente en effectieve toegang kan worden georganiseerd. Daarbij is tevens van belang dat er een juridische en financiele valide basis is en gestuurd kan worden op gemeentelijke doelstellingen op de beleidsterreinen.

We zitten nu in de verkenningsfase en er is inmiddels 1 deelproject gestart:

 • Onderzoek naar de organisatie- en financieringsvorm  van de toegang tot de sociale teams. We verkennen of deze organisatievorm ook toepasbaar kan zijn op de andere toegangen.

Besluitvorming

Recente relevante Raadsmededelingen:
Raadsmededelinge 05-2018-001931 proces entiteit sociale teams 4-12-2018
Raadsmededeling 05-2018-001641 voortgang sociale teams 2-10-2018
Raadsmededeling 05-2018-000076 vorm entiteit sociale teams 16-01-2018

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Op dit moment worden bij de verkenning van de organisatievorm voor sociale teams twee sporen gevolgd.
Spoor 1 is het ophalen van informatie bij een aantal andere gemeenten over hoe zij de sociale teams hebben georganiseerd, van volledig in house tot een zelfstandige entiteit.
Spoor 2
Parallel aan het vergaren van informatie bij andere gemeenten is een beknopte analyse opgesteld van het functioneren van de huidige Sociale Teams in Deventer.
In 2014 is gekozen voor de huidige organisatievorm en zijn uitgangspunten vastgesteld voor de werkwijze van de Sociale Teams. De analyse geeft beknopt, per geformuleerd uitgangspunt, de huidige situatie weer en de uitdagingen die er zijn om nog beter te voldoen aan deze uitgangspunten.
De analyse wordt breed gedeeld met onder andere medewerkers Sociale Teams, Projectteam Sociale Teams, Bestuurlijk Overleg, college en Raad.

Voortgang

Scope

Behoeft aandacht

De keuze om twee sporen te bewandelen en de analyse uitgebreid te delen met betrokkenen heeft geleid tot een verschuiving in de planning. Op dit moment is de verwachting dat eind 2019 de rapportage van de verkenningsfase wordt afgerond en dat vervolgens besluitvorming plaatsvindt ipv eerder opgenomen zomer/najaar

Financiën

Op koers

Voor de verkenningsfase is een begroting opgesteld. De dekking loopt via programma 8 Meedoen.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Het belangrijkste risico in deze definitiefase is de doorlooptijd van het onderzoek. Het resultaat van deze fase is afhankelijk van een groot aantal randvoorwaarden. Belangrijke randvoorwaarden zijn helderheid doelstellingen opdrachtgever, beschikbare informatie over de huidige en gewenste situatie Sociale Teams en commitment partners.  
De keuze om twee sporen te bewandelen en de analyse uitgebreid te delen met betrokkenen heeft geleid tot een verschuiving in de planning. Op dit moment is de verwachting dat eind 2019 de rapportage van de verkenningsfase wordt afgerond en dat vervolgens besluitvorming plaatsvindt. (ipv eerder gepland zomer/najaar

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Opbouw definitiefase
opgave               eind 2018
Onderzoek Sociale Teams/rapportage   zomer 2019
Besluitvorming college en raad      najaar 2019

Communicatie

Communicatie

Op koers

De verschillende fasen in het onderzoek wordt intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams.
Er is een planning opgesteld met de momenten dat betrokken partijen worden geïnformeerd over de verschillende stappen van de verkenningsfase. In dit overzicht wordt aangegeven waarover en wanneer de verschillende gremia worden betrokken, inclusief Raad.
Op 26 juni jongstleden is door het college tijdens Sociaal actueel een toelichting gegeven op het proces tot nu toe en is een werksessie  met de Raad op 11 september 2019 gepland.
Met een raadsmededeling zal de Raad ook schriftelijk geïnformeerd worden over de analyse.
De analyse Sociale Teams is besproken met de medewerkers, managers en bestuurders van de Sociale Teams.

Overige informatie