Met strategisch bomenbeheer wordt de huidige snoeicyclus opgehoogd, waardoor de kwaliteit van het bomenbestand toeneemt. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen. De huidige snoeicyclus van het snoeien van alle bomen 1x per 6 jaar gaat naar snoeien van alle bomen 1x per 3 jaar. Daarbij worden in de cyclus van 3 jaar alleen de bomen gesnoeid waarbij dat noodzakelijk is. Om te kunnen vaststellen in hoeverre snoeien noodzakelijk is, vindt een uitgebreidere Boom Veiligheid Controle (BVC+) plaats. Hierdoor kan eerder worden bijgestuurd en worden tekortkomingen/ziektes eerder gesignaleerd. Het digitaal vastleggen van de BVC+ keuring en eenduidige wijze (uitgangspunten Handboek Bomen) zorgt voor meer inzicht in snoeibeelden en ontwikkeling bomen. Daardoor is er een betere voorspelbaarheid. Strategisch bomenbeheer betekent in 2019 een extra kostenpost van €690.000 ten laste van de algemene middelen. Hier staat een structureel voordeel, in het onderhoud tegenover van €50.000 in 2020 en €250.000 in 2021 en 2022 en structureel €195.000 vanaf 2023. Het voorstel is dit voordeel ten gunste te laten vallen van de algemene dekkingsmiddelen.

Uitkomst geactualiseerde begroting 2019

Op basis van de autonome ontwikkelingen en het voorstel nieuw beleid, bedraagt de uitkomst van de begroting:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2019

1

Voorjaarsnota 2019

0

2

Autonome ontwikkelingen

715

3

Nieuw beleid: Strategisch bomenbeheer

-690

Saldo

25