Renteresultaat

Het renteresultaat in 2019 bedroeg na de 1e kwartaalrapportage 2019 €320.000 voordelig. In de 2e kwartaalrapportage 2019 begroting wordt dit met €70.000 verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van het rentepercentage van 2,4% naar 2,3%, dat wordt toegerekend aan de grondexploitaties. Voor de grondexploitatie betekent de renteverlaging dat de verliesvoorziening lager wordt (zie ook paragraaf Financiering). De verlaging van het percentage is gebaseerd op de regels die over de berekeningen van het percentage zijn gesteld in het BBV (Besluit Begroting Verantwoording).

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.

Onvoorzien

Ook in het 2e kwartaal 2019 is de post Onvoorzien niet aangesproken. Er resteert nog een bedrag van €225.000.

Grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam

Planning

Financiën

Risico's

Fase

Bedrijvenpark A1

Op koers

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Implementatie omgevingswet

Op koers

Behoeft aandacht

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - S/Park

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Realisatie Viking Film & Theater

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Toegang sociaal domein

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.