Projectnaam

Realisatie Viking Film & Theater

Portefeuillehouder

F. Rorink

Rapportagedatum

1 juli 2019

Website: mimik

Basisinformatie Project

Realisatie van een gebouw met 4 filmzalen, een zaal met vlakke vloer voor theater, en een restaurant.

Besluitvorming

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Sinds de besluitvorming over het aanvullende krediet van € 4 miljoen en de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer over de schikking, is de bouw weer opgestart.
Over de voortgang van bouw is te melden dat deze volgens planning verloopt. De bouw vordert dan ook gestaag, de bouwkundige oplevering is conform planning voorzien voor april 2019. De raad wordt hier regelmatig over geïnformeerd in een actueel-sessie.

Ten aanzien van de vergunning voor de luchtkanalen zijn er 4 bezwaren ingediend. Eén bezwaar, van de stichting Oud Deventer,  richt zich op de verhoging van de gevel.  De overige 3 bezwaren richten zich op de luchtkanalen op het dak en op de verhoging van de gevel.
Op basis van de inhoudelijke argumenten verwoord in de bezwaren, en gehoord hebbende de adviezen van de planadviesraad, heeft het college besloten de bezwaren op het verhogen van de gevel gegrond te verklaren. Dit betekent dat de gevel niet wordt verhoogd.
De bezwaren op de luchtkanalen heeft het college ongegrond verklaard.

De oorspronkelijke bezwaarmakers hebben tot half juli de tijd om bij de rechtbank bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit van het college.
.

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Op koers

Na de besluitvorming van de raad over het extra krediet van € 4 miljoen, is dit aspect conform.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Ja

  • Initieel €10.058.000;
  • Fundering €1.500.000;
  • Tegenvallers juli ’17 €828.000;
  • Luchtkanalen januari ’18 €1.226.000;
  • Rentebaten NV €472.000;
  • Lening theatertechniek €858.000.

Totaal €14.942.000
Aanvullend krediet april 2019 €4.000.000

Afwijking exploitatie?

Nee

N.v.t., zie cultuurnota

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Het beroep op de vergunning voor de luchtkanalen op het dak, met daaraan gekoppeld de aanvraag voor een voorlopige voorziening (op last van de rechter stopzetten van de bouw hangende de behandeling van het beroep).
Zie verder risico analyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking totaalplanning?

Op koers

De bouwkundige oplevering is voorzien in april 2020.

Communicatie

Communicatie

Behoeft aandacht

Er wordt regelmatig overlegd door de aannemer en de NV MVD met de buren over de overlast van de bouw, en door de gemeente en de Stichting Mimik met de buren over het beperken en in goede banen leiden van de verwachte overlast van bijv. fietsparkeren na opening van het gebouw.

Overige informatie