6
0
0
0
0
10
0
0
0
0

We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. Een stad die mede zo mooi kan zijn door de onmisbare combinatie met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven.
Deventer straalt geschiedenis uit en ademt cultuur. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten onze betrokkenheid bij de samenleving. Daarnaast hebben zij ook economische waarde. De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers.
Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Daar gaan we stevig mee aan de slag.
Deventer ligt aan de rijksweg A1, op een knooppunt van spoorverbindingen en aan de IJssel. Deze ligging, in combinatie met een historische stad en een prachtig buitengebied biedt grote economische potenties. De komende periode gaan we die economische potenties beter benutten om gemeente, inwoners en bedrijven kansen en welvaart te bieden. Dat doen we maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Duurzaamheid en circulaire economie zijn niet alleen een uitkomst, maar ook een aanjager voor de lokale economie
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
We investeren in de economie van Deventer. In zaken die de economische structuur sterker en toekomstbestendig maken, zoals energietransitie, circulaire economie, een sterke binding met het onderwijs en een goede bereikbaarheid. De Economische visie en de door ondernemers zelf opgestelde “Deventer ambitiekaart” vormen het uitgangspunt. We concretiseren deze samen met Deventer Economisch Perspectief (DEP) en we stemmen het af in de Cleantech Regio en met partners zoals Zwolle. Ook zoeken we samenwerking met de provincie, over onze provinciegrenzen heen en internationaal. De internationale dimensie kan voor nieuwe kansen voor de economie van Deventer zorgen. Wij blijven investeren in de relaties tussen bedrijven en onderwijs.
Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een MKB-vriendelijk klimaat, met ruimte voor ondernemerschap. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling.
De binnenstad van Deventer bruist. We werken samen met inwoners en ondernemers aan een mooie, levendige binnenstad waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen en werken. Daarom investeren we in openbare ruimte, in bereikbaarheid en een ruim cultureel aanbod. Ook ondernemers en vastgoedeigenaren investeren in de binnenstad via de BIZ. Samen met hen werken we aan een goed vestigingsklimaat en een groeiend aantal bezoekers.
We hebben een Binnenstadagenda opgesteld waarin het ambitiedocument “Bericht aan de Stad” van Coenen & Asselbergs nog steeds leidend is.
In het buitengebied en de dorpen is ruimte om te ondernemen. Het grootste deel van het Deventer grondoppervlak heeft een agrarische bestemming en wordt ingezet voor de voedselproductie. Agrarische gezinsbedrijven moeten zich kunnen blijven ontwikkelen om levensvatbaar te blijven, passend binnen het karakter en de schaal van het Sallandse landschap. In het buitengebied is ook ruimte voor toerisme, streekproducten en zorg, onder meer als nevenfunctie bij agrarische bedrijven. Zo wordt de verbinding tussen platteland en stad versterkt. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het voorzieningenniveau van groot belang.
We willen dat Deventer zich nadrukkelijker toont aan de buitenwereld, ook in de samenwerkingsverbanden in de regio. Die samenwerkingsverbanden zijn van belang omdat we samen sterker staan. We gaan het merk Deventer, de sterke kanten van onze gemeente en onze strategische doelen nadrukkelijker voor het voetlicht brengen binnen de regionale samenwerking. Dan hebben we het over onder andere de regio Stedendriehoek, de regio Zwolle, de regio Twente en de provincies Overijssel en Gelderland.
Een goed woonaanbod is een voorwaarde voor het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde werknemers. Dat begint met geschikte woonruimte voor studenten en starters. Talent willen we binden aan Deventer. Pas afgestudeerden en jongeren die werk in Deventer hebben gevonden, willen we verleiden om hier ook te komen wonen. Ook inwoners die elders werken met veelal een midden of hoger inkomen willen we in Deventer faciliteren met ons vestigingsklimaat.
Deventer is trots op het bloeiende, culturele leven met makers in alle disciplines en een rijk palet aan podia waarbij ook stad en platteland als decor kunnen dienen. De evenementen, concerten, voorstellingen en exposities enthousiasmeren een publiek van Deventenaren én bezoekers van buiten.
De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Behalve de economische waarde door omzet bij podia, detailhandel en horeca, is de intrinsieke waarde van kunst en cultuur minstens zo belangrijk. Kunst en cultuur maken ons leven rijker en vergroten de betrokkenheid bij onze omgeving. Daarom geven we met Cultuureducatie jongeren en volwassen en laagdrempelig toegang tot muziek, dans en beeldende kunst. Daarnaast koesteren wij het enthousiasme van beoefenaars van amateurkunst en hun vele verenigingen vol gedreven vrijwilligers.
Samen met culturele instellingen en kleine of individuele makers van kunst en cultuur ontwikkelen we een nieuwe Cultuurvisie. We starten hiermee in 2018. We willen een herijking van de subsidieverlening, door een verschuiving van financiering van instellingen naar financiering van functies en programma’s. Deze herijking doet recht aan de snel veranderende cultuurwereld, waar nieuwe disciplines en dito makers toetreden en oude disciplines zich opnieuw uitvinden. We formuleren criteria en behoeftes per functie en vertalen dat naar programma’s, functies en geld.
Daarnaast willen we de huisvesting bekijken en de mogelijkheden die meer samenwerking tussen organisaties kan bieden. Tegelijk verkennen we mogelijkheden van regionale en Europese samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van culturele proeftuinen.
Deventer Verhaal toont de collectie in het decor van Deventer, op uiteenlopende plekken. We gaan voor goede museale concepten in het decor van stad en ommeland.
Wij hechten aan een sterke lokale omroep.  Als onderdeel van de nieuwe Cultuurvisie willen wij een overtuigend plan voor een toekomstbestendige lokale omroep.