Inleiding

In het Treasurystatuut is vastgelegd dat periodiek wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten zoals weergegeven in de treasuryparagraaf van de begroting van het lopende jaar.