Door autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. Voor de onderstaande autonome ontwikkelingen wordt beslag gelegd op de algemene middelen. Zie voor de toelichting op de onderstaande autonome ontwikkelingen de desbetreffende programma's.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2019

1

Wethouder pensioenen

Burger en bestuur

-438

2

Vergoeding raadsleden

Burger en bestuur

-74

3

Rekening 2018 VR IJsselland

Openbare orde en veiligheid

181

4

Evenementen

Openbare orde en veiligheid

-51

5

Bibob

Openbare orde en veiligheid

-88

6

Stormschade*

Leefomgeving

-200

7

Eikenprocessierups

Leefomgeving

-195

8

Verhuurdersheffing woonwagens

Ruimtelijke ontwikkeling

-55

9

Stadscampus*

Ruimtelijke ontwikkeling

-100

10

Grondexploitaties

Herstructurering en vastgoed

1.630

11

BUIG

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

p.m.

12

ESF gelden

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

92

13

Jaarrekening 2018 GGD

Meedoen

322

14

Leerlingenvervoer PlusOv

Jeugd en onderwijs

-294

15

Leerlingenvervoer extra*

Jeugd en onderwijs

-72

16

Aanbesteding hulpmiddelen

Jeugd en onderwijs

-40

17

Peuterspelen

Jeugd en onderwijs

40

18

Applicatie leerplicht

Jeugd en onderwijs

-40

19

Jeugd*

Jeugd en onderwijs

p.m.

20

Dividend Bergkwartier*

Economie, kunst en cultuur

142

21

Huur Deventer Verhaal

Economie, kunst en cultuur

-33

22

Frictiebudget taakstelling Bedrijfsvoering

Algemene dekkingsmiddelen

512

23

Meicirculaire 2019 Algemene uitkering*

Algemene dekkingsmiddelen

-2.474

24

Stelpost prijzen/lonen*

Algemene dekkingsmiddelen

800

25

Stelpost accres AU

Algemene dekkingsmiddelen

850

26

Stelpost autonome ontwikkelingen

Algemene dekkingsmiddelen

300

Saldo

715

* Deze gemarkeerde autonome ontwikkelingen hebben een meerjarig karakter en worden ook in de begroting 2020-2023 opgenomen.