In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2019

Stortingen

Meedoen

PGB beschermd wonen

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

400

Bedrijfsvoering

Roadmap

DOWR I kapitaallasten

530

Herstructurering en vastgoed

Tussentijdse actualisatie grondexploitaties

Specifieke weerstandsreserve

520

Algemene dekkingsmiddelen

Frictiekosten taakstelling bedrijfsvoering

Overlopende uitgaven

0

Algemene dekkingsmiddelen

Renteresultaat

Generieke weerstandsreserve

-70

Saldo Stortingen

1.380

Puttingen

Meedoen

Projectkosten sociaal team

Sociaal domein

72

Bedrijfsvoering

Roadmap

DOWR I kapitaallasten

0

Bedrijfsvoering

Applicatie team Belastingen/Financiële administratie

DOWR I kapitaallasten

18

Algemene dekkingsmiddelen

Frictiekosten taakstelling bedrijfsvoering

Overlopende uitgaven

130

Saldo Puttingen

220

Saldo

-1.160