Om een goede invulling te geven aan de controlerende rol van de raad, wordt de raad vanaf dit jaar met een tussentijdse actualisatie van de grondexploitaties geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Het betreft een actualisatie van de grondexploitaties op peildatum 1-1-2019 zoals deze zijn aangeboden bij de jaarrekening 2018 (MPG 2019). De actualisatie betreft met name een generieke aanpassing op de werkelijke rente (2,3%  i.p.v. 2,4% voor actieve grondexploitaties en 2,2% i.p.v. 2,5% voor faciliterend grondbedrijf), waar we ook in de Begroting 2020 mee rekenen. Overige rekentechnische uitgangspunten ten aanzien van opbrengsten en kosten zijn niet aangepast. Daarnaast hebben zich in enkele grondexploitaties ook specifieke ontwikkelingen voorgedaan die effect hebben op het geprognosticeerde planresultaat. Deze ontwikkelingen zijn eveneens verwerkt.

Verliesvoorziening

Per saldo zien we een toename van de planresultaten van alle grondexploitaties (verlieslatend en winstgevend) met €4,2 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2018 (MPG 2019). Hiervan is bij de eerste kwartaalrapportage 2019 al €0,6 miljoen verliesvoorziening Leisurestrip Holterwegzone vrijgevallen en €1,2 miljoen verliesvoorziening Tuinen van Zandweerd bij de Voorjaarsnota 2019. Per saldo kan de verliesvoorziening aanvullend met €2,15 miljoen vrijvallen ten opzichte van het beschikbare financiële kader. Dit wordt met name veroorzaakt door aanpassing van de renteparameters (€1,2 miljoen) en actualisatie Westfalenstraat (€0,9 miljoen). Daar gaan wij investeren in een kade (€1,5 miljoen) ten behoeve van de containerterminal, te dekken uit erfpachtinkomsten. Door deze nieuwe erfpachtovereenkomsten kan de afkoopsom vanuit de grondexploitatie naar beneden bijgesteld worden. Ook gaan wij een parkeervoorziening voor Het Goed aanleggen.

Risico's

Daarnaast zijn ook de risico's geactualiseerd. Voor de grondexploitaties Bedrijvenpark A1, Leisurestrip Holterweg en Cluster Westfalenstraat nemen de risico’s toe. De huidige ontwikkelstrategie in West van Bedrijvenpark A1 gaat uit van zelfrealisatie door huidige grondeigenaren. Door de inefficiëntie van eigendomsgrenzen, kunnen naar verwachting niet alle m² uitgegeven worden. Verdere analyse van het risico en ook ervaringen met andere grondeigenaren heeft het inzicht gegeven dat dit risico €0,6 miljoen groter is dan eerder geraamd. In het 3e en 4e kwartaal zal het college nader in gesprek gaan met de raad over de gewenste strategie voor de westzijde van Bedrijvenpark A1.
Voor Leisurestrip Holterweg neemt het risico met circa €0,14 miljoen toe. Ondanks de belangstelling voor kavels laten gronden voor Leisure ontwikkelingen zich moeilijk verkopen. Bovendien zijn de bouwkosten hoog, wat het voor potentieel geïnteresseerden moeilijk maakt om tot een sluitende businesscase te komen.
Voor Cluster Westfalenstraat nemen de risico’s met circa €0,08 miljoen toe. Dit betreft het risico op aanvullende saneringsmaatregelen, extra maatregelen openbare ruimte en hogere aanlegkosten kademuur.
Voor de Tuinen van Zandweerd is het totale geactualiseerde risicoprofiel €0,4 miljoen, maar omdat de grondexploitatie een positief resultaat heeft van circa €0,27 miljoen hoeft voor dat bedrag geen specifiek weerstandsvermogen te worden aangehouden.
Per saldo nemen de risico’s ten laste van het specifiek weerstandsvermogen met circa €0,52 miljoen toe.

Overall verbetert het resultaat van de grondexploitaties (verliesvoorziening en risico’s) met €1,63 miljoen ten gunste van het weerstandsvermogen van de gemeente.